АКАДЕМИК М. М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНДЕ ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО

Ош технологиялык университетинде илимий кызматкерлерди даярдоо илимдин тармактары жана илимий адистиктер боюнча учурдагы Кыргыз Республикасынын Номенклатурасына ылайык жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө аспирантура  жана докторантура бөлүмү кафедралар менен биргеликте 17 адистик боюнча кадрларды даярдап  келүүдө:

02 –химия -1

03 – экология - 1

05 –техникалык - 9

06- токой чарбасы-1

08 – экономика  -2

10- филология- 1

13 – педагогика - 1

18 – архитектура – 1


Ош технологиялык университетинде аспирантуранын

 адистиктер боюнча тизмеси

п/п

Шифры

Адистиктердин аталышы

 
 

1

18.00.01

Архитектуранын теориясы жана тарыхы, тарыхый-архитектуралык мурастарды калыбына келтирүү жана оңдоп  түздөө

 

2

02.00.01

Органикалык эмес химия

 

3

03.00.16

Экология

 

4

05.13.11

Эсептөөчү машинаны, топтомдорду жана тармактарды математикалык жана программалык камсыздоо

 

5

05.13.18

Математикалык моделдештирүүнүн теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана программанын топтому

 

6

05.14.02

Электростанциялар жана электро энергетикалык тутумдар

 

7

05.14.08

Энергиянын кайра улантуучу түрлөрүнүн негизинде энергияны орнотуу

 

8

05.22.10

Автоунааларды эксплуатациялоо

 

9

13.00.02

Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу

 

10

05.23.01

 Курулуш конструкциялары , имараттар жана курулмалар

 

11

05.23.17

Курулуш механикасы

 

12

08.00.05

Экономика жана эл чарбасын башкаруу

 

13

05.23.05

Курулуш материалдары жана буюмдары 

 

  14

06.03.00

Токой чарбасы

 

15

05.02.18

Машиналардын жана механизмдердин теориясы

 

16

05.23.03

Жылуулук берүү,абаны тазалоо,желдетүү,газ жана жарык менен камсыздоо

 

17

10.02.20

Салыштырма-тарыхый типологиялык жана салыштырмалуу тил илими

 

 

 2016-жылдын 1-январына карата аспиранттардын жалпы саны 39 адам, анын ичинен 6 күндүзгү, 33 сырттан окуу бөлүмүндө окуйт.

ОшТУда аспирантурага кабыл алуу кафедралардан түшкөн табыштаманын (заявканын) негизинде жүргүзүлөт. Кафедралар тарабынан  практикалык тажрыйбасы бар адистер сунушталган.


2010-2015- жылдардагы   аспиранттардын кыймылы

Жылы

Аспиранттардын жалпы саны

Кабыл алынганы

Бүтүрүүчүлөр

Четтетилгени

1

2010

103

21

30

11

2

2011

99

30

28

5

3

2012

77

11

25

7

4.

2013

57

11

27

4

5

2014

45

11

18

5

6

2015

39

11

16

1

 

2015-жылда аспиранттардын илимий тармактары боюнча жалпы эсеби

 

Адистиктердин шифры жана аталышы

Аспиранттар-дын саны

Окутуунун формасы

күндүзгү

сырттан

1

18.00.01 Архитектуранын теориясы жана тарыхы, тарыхый-архитектуралык мурастарды калыбына келтирүү жана оңдоп  түздөө

2

-

2

2

02.00.01 Органикалык эмес химия

1

-

1

3

03.02.08 Экология

4

-

4

4

05.13.11 Эсептөөчү машинаны, топтомдорду жана тармактарды математикалык жана программалык камсыздоо

1

-

1

5

05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана программанын топтому

3

1

2

6

05.14.02 Электростанциялар жана электро энергетикалык тутумдар

1

-

1

7

05.14.08 Энергиянын кайра улантуучу түрлөрүнүн негизинде энергияны орнотуу

2

-

2

8

05.22.10 Автоунааларды эксплуатациялоо

2

-

2

9

13.00.02 Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу

1

-

1

10

05.23.01 Имараттардын курулуш конструкциялары

2

-

2

11

08.00.05  Экономика жана эл чарбасын башкаруу

11

3

8

12

05.23.05 Курулуш материалдары жана өндүрүү

2

-

2

13

05.23.17 Курулуш механикасы

2

-

2

14

06.03.00 Токой чарбасы

2

-

2

15

05.02.18 Машиналардын жана механизмдердин теориясы

1

1

-

16

10.02.20 Салыштырма-тарыхый,типологиялык жана салыштырмалуу тил илими

1

-

1

17

05.23.03 Жылуулук берүү,абаны тазалоо,желдетүү,газ жана жарык менен камсыздоо

1

1

-

 

Жалпы:

39

6

33

                                                                                                                                                           

2015-жылы илимдин тармактары боюнча аспирантурага кабыл алынгандардын саны

 

Адистиктердин шифры жана аталышы

Аспиранттар-дын саны

Окутуунун формасы

күндүзгү

сырттан

1

08.00.05 Экономика жана эл чарбасын башкаруу

5

1

4

2

05.14.02 Электростанциялар жана электроэнергетикалардын тутуму

1

-

1

3

03.00.16 Экология

1

-

1

4

05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн теориялык негиздери,эсептелген ыкмалар жана программаларшиналардын жана механизмдердин теориясы

2

-

2

5

 10.02.20 Салыштырма-тарыхый,типологиялык жана салыштырмалуу тил илими

1

-

1

6.

05.23.03 Жылуулук берүү,абаны тазалоо,желдетүү,газ жана жарык менен камсыздоо

1

1

-

 

Жалпы:

11

2

9

                                                               

    2015-2016 - окуу жылына Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү Министрлиги тарабынан берилген планга ылайык, аспирантурага 11 адам кабыл алынды:  2 күндүзгү, 9 сырткы. Тармактар боюнча: техникалык-4, экономика-5, экология-1, филология-1 .

Жаңыдан кабыл алынган аспиранттар менен семинар өткөрүлүп, анда аспиранттардын келечектеги иш пландары, милдеттери жана укуктары жөнүндө аспирантуранын Жобосуна ылайык түшүндүрү иштери жүргүзүлдү жана  аспиранттарга окуу процессинде керектөөчү иш кагаздары менен камсыз болушту.

 

2015- жылда илим тармактары боюнча аспирантурага кабыл алынган аспирант- аялдардын саны

Илимий тармактардын     аталышы

Аспиранттардын саны

Анын ичинен аялдар

1.

Техникалык

4

2

2.

Экономикалык

5

3

3.

Экология

1

-

4.

Филология

1

                 1

         

Жалпы:

11

6

          2015-жылы университеттин аспирантурасын 12 адистик боюнча 16 адам бүтүрүп чыкты, анын ичинен 2 күндүзгү, 14 сырткы бөлүмдөн.Кафедра менен байланышы жок,окуу пландарын аткарбаган,аттестациядан өтпөгөнүнө байланыштуу бир аспирант  аспирантурадан четтетилди.

 

Илимий тармактар боюнча бүтүрүүчүлөрдүн саны (2015-ж.)

 

Адистиктердин шифры жана аталышы

Аспиранттар-дын саны

Окутуунун формасы

күндүзгү

сырттан

1

18.00.01 Архитектуранын теориясы жана тарыхы, тарыхый-архитектуралык мурастарды калыбына келтирүү жана оңдоп  түздөө

1

1

-

2

05.14.02 Элетростанциялар жана электроэнегетикалык тутумдар

1

-

1

3

05.12.13 Телекоммуникациялык түзүлүштөр,тутумдар жана түрмөктөр

1

1

-

4

08.00.05  Экономика жана эл чарбасын башкаруу

3

-

3

5

02.00.01 Органикалык эмес химия

1

-

1

6

05.13.05 Эсептөөчү техниканы орнотуу элементтери жана байланыштар

1

 

1

7

05.13.13 Эсептөөчү машиналар,топтомдор,тутумдар жана байланыштар

2

 

2

8

13.00.02 Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу

1

 

1

9

05.22.10 Автомобиль транспотторун пайдалануу

2

-

2

10

07.00.52 Кыргызстан тарыхы

1

 

1

11

05.23.01 Имараттардын курулуш конструкциялары

1

 

1

12

05.23.05 Курулуш материалдары жана буюмдары

1

 

1

 

Жалпы:

16

2

14

           


2010-2015-жылдарда аспиранттардын факультеттер жана кафедралар боюнча бөлүнүшү

Факультет

Кафедранын аталышы

Аспиранттардын саны

2010

2011

2012

2013

2014

 

2015

 

1

 

Табигый-техникалык

Колдонмо математика

12

7

1

2

1

-

Инженердик педагогика

1

1

-

7

2

-

Информатика

1

1

2

-

1

1

2

Кибернетика жана маалымат технологиялар

Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу

2

7

7

4

3

4

Байланыш түйүндөрү жана телекоммуникация системалары

4

3

4

4

3

-

 

 

 

3

 

 

Технология жана жаратылышты пайдалануу

Химия жана химиялык технологиялар

7

6

7

2

2

2

Биология жана биотехнология

1

1

1

-

-

-

 

Экология жана айлана чөйрөнү коргоо

9

5

1

1

5

6

Айыл чарбада өндүрүлгөн продуктулардын технологиясы

2

1

-

-

-

-

Жеңил өнөр жайынын технологиясы

2

-

-

-

1

1

4

 

Автоунаа

Автомобилдик транспорт

4

3

4

4

4

2

Автоунааларды техникалык жактан тейлөө

1

3

-

2

-

-

5

 

Энергетика

Электр менен камсыздоо

4

7

4

3

2

2

Электрлештирүү жана электромеханика

2

-

3

1

2

-

6

Башкаруу жана эл аралык мамилелер

Кыргыз тили

5

9

4

2

-

-

Лингвистика

5

8

6

2

-

-

Англис тили

9

2

-

1

-

1

Орус тили

5

2

-

-

-

-

Дүйнөлүк тилдер

-

-

1

-

-

-

Коомдук илимдер

-

3

3

2

1

-

7

 

Инженердик курулуш

Курулуш өндүрүшү

8

7

8

8

6

6

Архитектура жана дизайн

-

-

2

3

3

2

8

 

Экономика жана башкаруу

Бухгалтердик эсеп жана аудит

6

6

12

4

5

2

Менеджмент жана туризм

5

5

1

1

-

1

 

 

 

Экономикадагы колдонмо информатика

1

3

-

-

 

-

Финансы жана кредит

7

9

6

4

2

    1

 

 

Экономика жана бизнес

 

 

 

 

2

    8

 

Жалпы

 

103

99

77

57

45

    39

 


Изденүүчүлүк

2010-2015-жылдарда изденүүчүлөрдүн жалпы саны боюнча көрсөткүч

Жылдары

Кабыл алынгандар

Изденүүчүлөрдүн

 жалпы саны

1

2010

11

99

2

2011

10

109

3

2012

14

118

4

2013

7

88

5

2014

5

68

6

2015

5

50

 

2010-2015-жылдарда кабыл алынган изденүүчүлөрдүн

кафедралар боюнча бөлүнүшү

Кафедранын аталышы

                   Изденүүчүлөрдүн саны

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Электр менен камсыздоо

2

-

-

-

-

-

2

Геология

1

-

-

-

-

-

3

Лингвистика

2

1

2

-

-

-

4

Колдонмо механика

1

-

-

-

-

-

5

Экология

2

1

-

3

-

1

6

Бухгалтердик эсеп жана аудит

2

1

-

2

1

-

7

Автомобилдик транспорт

1

-

1

1

-

-

8

Англис тили

-

1

1

-

1

-

9

Коомдук илимдер

-

1

2

 

-

-

10

Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу

-

1

1

1

-

-

11

Экономикадагы колдонмо информатика

-

1

-

-

-

-

12

Колдонмо математика

-

1

-

-

-

-

 

-

13

Финансы жана кредит

-

1

1

-

-

-

14

Информатика

-

1

-

-

-

-

15

Архитектура жана дизайн

-

-

1

-

-

-

16

Физика

-

-

1

-

-

-

17

Байланыш түйүндөрү жана телекоммуникация системалары

-

-

3

-

-

-

18

Биология жана биотехнология

-

-

1

-

-

-

19

Экономика жана бизнес

-

-

-

-

1

4

20

Туризм жана менеджмент

-

-

-

-

1

-

21

Кыргыз тили

-

-

-

-

1

-

 

Жалпы

11

10

14

7

5

5

2015-жылы  диссертациялардын үстүнөн иштөө максатында кафедраларга 5 изденүүчү бекитилген

 

Илимий тармактар боюнча изденүүчүлөрдүн жалпы саны (2015)

Илим тармактарынын аталышы

Изденүүчүлөрдүн жалпы саны

Алардын ичинен аялдар

1.

Техникалык

15

6

2.

Физика-математикалык

3

1

3.

Филологиялык

6

5

4.

Экономикалык

17

10

5.

Педагогикалык

2

2

6.

Химиялык

1

1

7.

Экологиялык, биологиялык

4

2

8.

Тарыхый, саясий

2

-

 

Жалпы:

50

27

 

2015 - жылда кабыл алынган илимий тармактар боюнча

изденүүчүлөрдүн саны

  

Илим тармактарынын аталышы

Изденүүчүлөрдүн жалпы саны

Алардын ичинен аялдар

1.

Экологиялык

1

1

2.

Экономикалык

4

2

 

Жалпы:

5

3

2008 -2015-жылдары ОшТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрү тарабынан  жакталган диссертациялардын иштердин  саны – 70, анын ичинен: докторлук -4, кандидаттык- 66.

2013-2015-окуу жылында кандидаттык диссертацияны жактагандардын саны-22,ал эми 2015-жылы 10 кандидаттык,2 докторлук диссертация жакталды.

 

2014-2015-окуу жылында диссертацияны жактаган ОшТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрүнүн саны

К№

Аты, жөнү

Илимий жетекчиси

Даражасы

Мөөнөтү

1.

Тешебаева З.А.

КР УИА акад., б.и.д., проф. Токторалиев Б.А

б.и.к

2013

2.

Исраилова Г.С.

б.и.д., проф.Каримова Б.К.

б.и.к.

2013

3.

Кадыров А.

КР ИА акад., т.и.д., проф. Шаршеналиев Ж.Ш

т.и.к

2013

4.

Зикираев М.Т.

э.и.д., проф.Купуев П.К.

э.и.к.

2013

5.

Умаров С.Т.

э.и.д.,проф.Токтомаматов К.Ш.

э.и.к.

2013

6.

Мурзакулов Н.А.

т.и.д.,проф.Исманжанов А.И.

т.и.к.

2014

7.

Самиева К.Т.

э.и.д.,проф.Закиров А.З.

э.и.к.

2014

8.

Эсенбаев Н.С.

э.и.д.,проф.Джаилов Ж.С.

э.и.к.

2014

9.

Токоев А..А.

б.и.к.,доц.Раимбеков К.Т.

б.и.к.

2014

10.

Жунусов Т.О.

а-ч.и.д.,проф.Шамшиев Б.Н.

б.и.к.

2014

11.

Эльчиева М.С.

э.и.к.,доц.Токтобекова М.А.

т.и.к.

2014

12.

Каражанова Р.

т.и.к.,проф.Кадыркулов С.С.

т.и.к.

2014

13.

Суранова Н.Р.

п.и.д.,доц.Чыманов Ж.А

ф.и.к.

2015

14

Касымбеков Э.А

п.и.д.,проф.Дообаев К.Д.

п.и.к.

2015

15

Атамкулов У.Т.

т.и.д.,проф.Маткеримов Т.Ы.

т.и.к.

2015

16

Зикирова Г.А.

п.и.д.,проф.Акматкулов А.А.

п..и.к.

2015

17

Ирматова Ж.К.

д.т.н.,проф.Еркебаев М..Ж.д.т.н.,проф..Мусульманова М.М.

т.и.к

2015

18

Усанова Ж

г.и.д.,проф.,э.и.к.,доц.Низамиев А.Г.

э.и.к.

2015

19

Мурзакулов С.

а-ч.и.д.,проф.Шамшиев Б.Н.

б.и.к.

2015

20

Токоев А.

к.б.н.,доц.Раимбеков К.Т.

б.и.к.

2015

21

Мамытов А.

т.и.д.,проф.Сеитов Б..М.

т..и.к.

2015

22

Зулпукаров Ж.А.

ф-м.и.д.,проф.Асанов А.

Ф-м.и.к.

2015

<hr>

2014 -2015- жылда докторлук диссертацияны жактагандардын саны

Аты,жөнү

Илимий консультанты

даражасы

Мөөнөтү

1.

Аширбаева А.Ж.

 ф-м.и.д.,проф.Иманалиев М.И.

Ф-м.и.д.

2014

2.

Узенбаев Р.А.

Э.и.д.,проф.Курманбеков О.К.

э.и.д.

2015

3.

Жолдошев Б.М.

Т.и.д.,проф.Муратов В.С.

т.и.д.

2015

Азыркы мезгилде аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн диссертациялык иштерине  илимий жетекчилик кылгандардын жалпы саны -57, ( илимдин докторлору – 36, илимдин кандидаттары – 19).

<hr>

 Аспиранттарга жана изденүүчүлөргө илимий жетекчилик кылган илимдин докторлорунун саны (2015-жыл)

 №

Аты-жөнү

Илимий баскычы

Илимий даражасы

1.

Маруфий А.Т.

б.и.д.

проф.

2.

Найманова Ч.К.

ф.и.д.

проф.

3.

Шаршеналиев Ж.Ж.

т.и.д.

проф.

4.

Мусаева Д. А.

э.и.д.

проф.

5.

Кочербаева А.А.

э.и.д.

проф.

6.

Ишекеев Н.

п.и.д.

проф.

7.

Токторалиев Б. А

б.и.д.

проф.

8.

Караева З. К.

ф.и.д.

проф.

9.

Сеитов Б. М.

т.и.д.

проф.

10.

Низамиев А. Г.

г.и.д.

проф.

11.

Абдумаликов К. А.

э.и.д.

проф.

12.

Абидов А. О.

т.и.д.

проф.

13.

Сатыбаев А. Дж.

ф-м.и.д.

проф.

14.

Нурунбетов Б. А.

т.и.д.

проф.

15.

Абдубалиев И.А.

ф.и.д.

проф.

16.

Смирнов Ю.Н.

арх.и.д.

проф.

17.

Шамшиев Б.Н.

а-ч.и.д.

проф.

18.

Узенбаев Р.А.

э.и.д.

 

19.

Джуматаев М.С.

т.и.д.

проф.

20.

Сатыбалдиев А.С.

х.и.д.

проф.

21.

Атышев К.А.

э.и.д.

проф.

22.

Чыманов Ж.А.

п.и.д.

проф.

23.

Аширбаева А.Ж.

Ф-м..и.д.

 

24.

Карыбекова Дж.У.

б.и.д.

проф.

25.

Мамасадыков А.А.

э.и.д.

проф.

26.

Мамасаидов М.Т.

т.и.д.

проф.

27.

Асанов А.

ф-м.и.д.

проф.

28.

Бабаев Д.Б.

п.и.д.

проф.

29.

Осмонов Ө.Ж.

тар.и.д.

проф.

30.

Добаев К.Д.

п.и.д.

проф.

31.

Оморов Н.М.

тар.и.д.

проф.

32.

Ташполотов Ы.Т.

ф-м.и.д.

проф.

33.

Купуев П.К.

э.и.д.

проф.

34.

Исраилов М.И.

Э.и.д.

Проф.

35.

Эргешов У.Ж.

Э.и.д.

проф

36.

Орозбаева А.О.

Э.и.д.

Проф.

 

 

Аспиранттарга жана изденүүчүлөргө илимий жетекчилик кылган илимдин кандидаттарынын саны (2015-жыл)

Аты-жөнү

Илимий баскычы

Илимий даражасы

1.

Токоев М. П.

т.и.к.

доц.

2.

Ташматова Г. Э.

э.и.к.

доц

3.

Сагындыков Ж. С.

х.и.к.

доц.

4.

Зулпуева А. М.

э.и.к.

доц.

5.

Кутманбекова А. А.

э.и.к.

доц.

6.

Жоробеков Б. А.

т.и.к.

доц.

7.

Насирдинова А.М.

арх.к.

доц.

8.

Кадышев С.К.

ф-м.и.к

доц.

9.

Алдашева Н.Т.

т.и.к.

доц.

  10.

Оконов М.О.

т.и.к.

доц.

11.

Шабданов М.Д.

т.и.к.

доц.

12.

Раимбаев Ч.К.

Э..и.к.

доц.

13.

Матисаков Ж.К.

т.и.к.

доц.

14.

Аматов Ы.К.

б.и.к.

доц.

15.

Шамурзаев А.Ж.

ф.и.к.

доц.

16.

Атабеков А.К.

т.и.к.

доц.

17.

Аматова Н.С.

г-м.и.к.

доц.

18.

Токтобекова М.А.

э.и.к.

доц.

19.

Кулуева Ч.Р.

э.и.к.

доц.

 

Ош технлогиялык университетинин илимий жана илимий –педагогикалык кадрларды даярдоо иштеринин жыйынтыгы көрсөткөндөй кандидаттык жана докторлук диссертациялар негизинен техникалык, экономикалык,биологиялык,педагогикалык тармактар боюнча жүргүзүлүүдө.

 2015-2016 окуу жылында  аспиранттардын жана  изденүүчүлөрдүн кандидаттык диссертацияларынын корголушу кафедралар тарабынан дагы пландаштырылууда.

Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо иштерин жакшыртуу максатында ректораттын, факультеттердин, кафедралардын жана аспирантура бөлүмү тарабынан аткарыла турган  кээ бир маселелерге көңүл буруу зарыл:

   -студенттердин, аспиранттардын илимий- теориялык жана илим изилдөө иштерине, кызыгуусуна алдын ала байкоо жүргүзүү жана  колдоо көрсөтүү;

  - КР УИА, ИИИ, КРдагы ишканалар жана илимий мекемелер, жакынкы жана алыскы өлкөлөрдөгү илимий тармактар менен байланышты күчөтүү жана кеңейтүү;

- аспирантура бөлүмү, факультеттер, кафедралар аспиранттардын  жеке окуу пландарынын аткарылышына такай көзөмөл жүргүзүү, аттестациядан убагында өткөрүү,отчетторун угуу;

-Кафедраларга бекитилген аспираттар менен  иш алып баруу жоопкерчилигин  күчөтүү жана тиешелүү факультеттер тарабынан көзөмөлгө алуу;

-студенттерди,аспиранттарды,изденүүчүлөрдү илимий-изилдөө иштерин аткарууда эл аралык  долборлорго,семинарларга,конференцияларга активдүү катыштыруу.

 

ОшТУнун илим жана инновция

боюнча проректору,профессор                                                      Шамшиев Б.Н.

 

Аспирантура жана докторантура

бөлүмүнүн башчысы                                                                    Токтомаматова З.